Šperos.lt > Sauga > Ergonomika > Ergonomikos šperos
Ergonomikos šperos

(4 darbai)

ErgonomikaAntropometrija. Statiniai ir dinaminiai matmenys. Fizinės veiklos planavimo aspektai: biologinis, fiziologinis ir psichologinis požiūriai. Krovinio kėlimas, nešimas, stūmimas. Rekomenduojamas krovinių kėlimo ribos. Krovinių kėlimo rankomis įvertinimas. Projektavimo principai. Rankinio darbo priemonių konstravimo principai. Sistemos ergonominio projektavimo etapai. Objektų išdėstymas darbovietės teritorijoje. Ryšių ir aplinkos įvertinimas. Elementų išdėstymas darbo erdvėje. Darbo vietos detalus ergonominis įvertinimas. Informacijos atvaizdavimo priemonių įvertinimas. Valdymo elementų įvertinimas. Suderinamumas tarp valdymo elementų ir vaizduoklių. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos. Valstybinė priežiūra ir kontrolė. Atsakomybė už saugaus darbo normatyvinių aktų nevykdymą. Saugaus darbo organizavimas respublikoje ir įmonėje. Saugių darbo metodų mokymas, instruktavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Traumatizmo tyrimo metodai, rodikliai. Saugos užtikrinimo sistemos modelis. Saugos darbe užtikrinimo metodai. Aukšto slėgio indų ir aparatų eksploatacijos darbų sauga. Darbų sauga lituojant ir suvirinant. Elektros traumos ir smūgiai. Faktoriai, nusakantys sužalojimo el. srove sunkumą. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Žingsnio ir lietimo įtampos. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektrinė izoliacija, izoliuojančios normos ir kontrolė. Įžeminimas. Jo veikimo principas ir taikymo sritys. Įžemintuvų konstrukcijos ir tipai. Įžeminimo varžos normavimas ir kontrolė. Įnulinimas, jo veikimo principas ir taikymas. Pernešamieji elektros įrenginiai ir šviestuvai. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Apsauga nuo statinės elektros. Apsaugos priemonės eksploatuojant elektros įrenginius. Jonizuojančių spinduliavimų poveikis žmogui. Degimas. Medžiagų užsiliepsnojimas ir sprogimas. Dujų, garų, dulkių ir oro mišinių užsiliepsnojimo bei sprogimo ribiniai parametrai. Pastatų klasifikacija gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Pastatų atsparumo ugniai laipsnis. Gaisro gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Civilinė sauga. Skaityti daugiau
Ergonomika (30)Ergonomika pagal Z. Ramono ir D. Čikotienės mokomąja knygą. Ergonomikos samprata. Sistema "Žmogus-mašina-aplinka". Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. žmogaus psichofiziologinės galimybės. Rega. Žmogaus akis. Akies funkcijos. Adaptacija. Regos charakteristikos. Regėjimo riba. Klausa Garso suvokimas. Kūno pojūčiai. Odos pojūčiai. Uodimo pojūčiai. Skonio pojūčiai. Žmogaus psichinės savybės. Suvokimas. Atmintis. Apsisprendimas Dėmesys. Mąstymas. Mąstymo rūšys. Mokymasis ir išmokimas. Darbo fiziologija. Energijos sąnaudos. Judesiai ir apkrovos. Kraujo apytakos ir kvėpavimo intensyvumo kitimas. Termoreguliacija. Darbo priemonių projektavimas. Antropometrinių duomenų taikymas projektavime. Bendrieji projektavimo principai. Skiriami. 3 projektavimo būdai. Darbas sėdint. Darbas stovint. Darbas judant. Sistemos "žmogus – mašina - aplinka" valdymas. Judesių kontrolė. Reakcijos laikas Regimoji informacija. Pagrindiniai reikalavimai, keliami regimajai informacijai. Regimoji informacija pateikiama. Valdymo priemonės. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys, jų vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai. Bendrosios nuostatos. Instruktavimas. Mokymas. Atestavimas. Degimas. Sprogimas Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Stacionarios gaisro gesinimo priemonės. Skaityti daugiau
Ergonomika (37)Teoriniai ir metodologiniai ergonomikos pagrindai. Ergonomikos samprata. Sistema "Žmogus-mašina-aplinka". Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Antropometrija. Žmogaus psichofiziologinės galimybės. Rega. Akies funkcijos. Regos charakteristikos. Klausa. Garso kilmė. Garso suvokimas. Kūno pojūčiai. Uodimo pojūčiai. Kalba. Psichofiziologinių savybių kitimas. Standartizacijos įtaka psichofiziologinėms žmonių savybėms. Žmogaus psichinės savybės. Suvokimas. Atmintis. Apsisprendimas. Dėmesys. Mąstymas. Mokymasis ir išmokimas darbo fiziologija. Energijos sąnaudos. Kraujo apytakos ir kvėpavimo intensyvumo kitimas. Termoreguliacija. Darbo priemonių projektavimas. Antropometrinių duomenų taikymas projektavime. Darbas sėdint. Darbas stovint. Darbas judant. Sistemos "žmogus – mašina – aplinka" valdymas. Judesių kontrolė. Regimoji informacija. Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Mikroklimato parametrai. Mikroklimato parametrų tyrimas. Cheminė aplinka. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės. Oro užterštumas dujomis ir garais. Oro užterštumas dulkėmis. Apšvietimas. Šviesos technikos pagrindai. Apšvietimo būdai ir sistemos. Šviesos šaltiniai. Triukšmas1. Triukšmo charakteristikos. Triukšmo poveikis žmogui. Apsauga nuo triukšmo. Vibracija. Vibracijos samprata. Vibracijos poveikis žmogui. Apsauga nuo vibracijų. Elektromagnetinės spinduliuotės samprata. Elektromagnetinės spinduliuotės poveikis žmogui. Apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės. Kompiuterizuotų sistemų ergonomika. Darbų su kompiuteriais organizavimas. Ergonomiška kompiuterizuota darbo vieta. Darbo aplinka dirbant su kompiuteriais. Darbo santykių reglamentavimas. Terminai. Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys, sutarčių vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Atostogos. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai. Bendros nuostatos. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas. Instruktavimas. Mokymas. Atestavimas. Gaisrinės saugos pagrindai. Degimas. Sprogimas. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Stacionarios gaisro gesinimo priemonės. Skaityti daugiau
Ergonomika (8)Ergonomikos samprata. Raida. Ergonomikos tyrimo metodologija. Žmogaus veiksnys. Darbinių sistemų samprata. Darbinių sistemų charakteristikos. Darbinių sistemų projektavimas. Degimo sistemos ir procesai. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Gaisro signalizacija ir ryšiai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gesintuvai. Asmeninės apsauginės priemonės. Bendrieji reikalavimai. Skaityti daugiau